101 In Focus Ep.107 : รู้จัก อบต. ก่อนการเลือกตั้งในรอบ 8 ปี

the101   26/11/2021 10:22
เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ทราบข่าวเรื่องการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการเลือกตั้งอบต.
Read more
Cookie Settings